Preparation session for Staff Mobility One Week Experiences, ITS, Indonesia

Preparation session for SUT-ITS Staff Mobility Program 2018

Ms. Sirinuch Sommana, Division of Procurement and Supplies
Ms. Pennapa Nakdee, Division of Public Relation
Will participate the program at ITS, Indonesia  from 16-23 September 2018

น.ส.ศิรินุช สมณะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ (ลำดับที่ 2 จากขวามือ) และ น.ส.เพ็ญนภา นาคดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์ (ลำดับที่ 3 จากขวามือ) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Staff Mobility One Week Experiences, ITS, Indonesia ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2561

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งสองท่านได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์และปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม

 


การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

บรรยากาศการสัมภาษณ์คัดเลือกเจ้าหน้าที่มทส. เข้าร่วมโครงการ Staff Mobility 2018 ณ ITS สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2


ข่าวการรับสมัคร (ปิดรับสมัคร)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตอบเข้าร่วมกิจกรรม Staff Mobility One Week Experiences in ITS ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป (non-academic staffs) จากมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2561 (กรอบเวลาและกำหนดการจัดกิจกรรม)

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการของ มทส. สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. Curriculum Vitae : CV (ภาษาอังกฤษ)
2. Motivation Letter (ภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุตำแหน่งและหน่วยงานที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน
3. หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ  ดาวน์โหลด

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561             วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ส่งที่ศูนย์กิจกการนานาชาติ)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561     สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561             ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ศูนย์กิจการนานาชาติจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วน ได้แก่
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ไป-กลับ กรุงเทพ-สุราบายา
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ (เหมายจ่ายคนละ 10,000 บาท)
3. จัดรถรับ-ส่ง (มทส.-สนามบิน-มทส.)

วีดิทัศน์แสดงกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา