นักศึกษา มทส. ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 1st RAEP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลที่ 2 (Second Prize) พร้อมเงินรางวัล 1,000 หยวน จากการประกวดแข่งขัน 1st RAEP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP) เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อทีม MENERGY ดังนี้

1. นายสารัช เมืองหมุด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวนิรชา รายณะสุข สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวสุภาวดี เอการัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4
4. นายศักดิ์สิทธิ์ พลฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล

Source by Asst. Prof. Dr.Kanchana Sukanthasirikul

 


 

(วันที่ 6 มิถุนายน 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแผนธุกิจเกี่ยวกับการจัดการไฟฟ้า 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะไปแข่งขันที่ Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 มีนักศึกษามทส. สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 2 ทีม ได้แก่
ทีมที่ 1 Menergy
ทีมที่ 2 FUTECH

กรรมการผู้ตัดสิน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการ ศูนย์กิจการนานาชาติ

ทีมที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ ทีม Menergy เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition

ข่าว : นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ

On June 6th, 2019, Center for International affairs arranged energy and electricity business plan presentations contest, 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition, to select the students to join the Shanghai University of Electric Power (SUEP), China, during July 11-14, 2019. There were 2 teams joined in this competition as follow :

Team 1 : Menergy

Team 2 : FUTECH

Committee

  1. Prof. Dr. Anant Oonsivilai, School of Electrical Engineering. Institute of Engineering
  2. Prof. Dr. Chanisa Maniratrongroj,School of Management technology, Institute of Social Technology
  3. Prof. Dr.Sirapat Boonkrong, Deputy director of Center for International Affairs.

 

The selected team was Menergy, they will join the 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition.


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับ Shanghai University of Electric Power (SUEP) (ปิดรับสมัคร)

Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จาก 8 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ลงทะเบียนได้ที่ http://smart.sut.ac.th/sut_e_form/view.php?id=514654 ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
โดยรับจำนวน 5 ทีม (ทีมละไม่เกิน 4 คน) ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบ Final round จำนวน 1 ทีม
ศูนย์กิจการนานาชาติจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปแข่งขัน ณ Paradise Hotel, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน (ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บางส่วน)