สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 Mr. Grégoire Legault, Second Secretary (Political, Economic and Public Affairs) และ Mr. Ne Lynn Saing, Political and Economic Program Officer สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารือเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการขยายตัวเมืองของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ อาจารย์ ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคารวิชาการ 1 ภาพกิจกรรม