การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Moonkilee ได้นำคณะแสดงจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงจำนวน 15 ชุด ณ  ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก  ::: ภาพข่าว:::


ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และผู้สนใจรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคณะผู้แสดง จาก Korean Traditional Dance Institute in Incheon  สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป