โครงการอบรมให้ความรู้ขั้นตอนการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ (MOU)

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันต่างประเทศให้แก่หน่วยงานในระดับสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ โดยการอบรให้ความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติและเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทำ MOU กับต่างประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์เครื่่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การต่ออายุข้อตกลงและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถามเกี่ยวกับการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศตามที่แต่ละหน่วยงานมีความร่วมมือทางด้านวิชาการแล้ว และกำลังจะมีความร่วมมือในอนาคตอันใกล้นี้   ::: ภาพกิจกรรม :::