โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 หรือศึกษาวิจัยระยะเวลาตั้งแต่ 8 วัน ถึง 1 ปี โดยนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คนจะได้รับการสนับสนุนดังนี้

  1. ยกเว้นค่าขึ้นทะเบียน และค่าลงทะเบียนเรียน ณ SIT
  2. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร ไป-กลับเต็มจำนวน
  3. ค่าใช้จ่ายรายเดือนบางส่วน ระยะเวลา 4 เดือน

นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต้องส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ hataikan@g.sut.ac.th ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และมีกำหนดสอลสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/39bZ9an เลือก SIT