โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Pohang University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Pohang University of Science and Technology (POSTECH) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา POSTECH 2021 Fall Exchange Program และให้โควต้า มทส. เสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 1 คน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา หรือศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 24 ธันวาคม 2564  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดังนี้

  1. ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ณ POSTECH
  2. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับเต็มจำนวน
  3. ค่าใช้จ่ายรายเดือนบางส่วน ระยะเวลา 4 เดือน

นักศึกษา มทส ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้โปรดส่งเอกสารสมัครไฟล์ PDF. ไปที่อีเมล์ hatailan@g.sut.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 และมีกำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/39bZ9an เลือก POSTECH