โครงการ Air Asia Fellowship Program

โครงการ Air Asia Fellowship Program เปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL (รายชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิก) เพื่อเข้าร่วมเป็น visiting lecture ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ASAIHL ระยะเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ โดย visiting lecture จะได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
– Air Asia สนับสนุนค่าบัตรโดยสารไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
– ASAIHL สนับสนุน Living allowance (USD 100 ต่อวัน USD 500 ต่อสัปดาห์ และ USD 2,000 ต่อเดือน)
– มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (Receiving University) สนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ และค่ารักษาพยาบาล
คณาจารย์ มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งแบบสมัครเข้าร่วมโครงการฯที่ลงนามและกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (Application Form) ดังที่แนบมาพร้อมนี้ไปยังศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์ โทรศัพท์ 4144


AirAsiaFellowshipProgram