ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Camera

ด้วย Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Camera สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในทุกสาขาวิชา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับนักศึกษาจากสถาบันคู่ความร่วมมือ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คิดวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในรูปแบบ Project Based และจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 17 เมษายน 2564 และมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนเพื่อร่วมกิจกรรม ณ ITS สาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวน 5 คน โดยมีสถาบันคู่ความความร่วมมือ ดังนี้

  1. Sepuluh Nopember Institute of Technology สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2. Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
  3. National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  4. Universiti Teknikal Malaysia Melaka ประเทศมาเลเซีย

นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ bit.ly/registration360ITS ภายในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถศึกษารายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/39bZ9an  เลือก ITS