Campus France Thailand ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อและวิจัย ณ ฝรั่งเศส

Campus France Thailand หน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน Junior Research Fellowship 2021 ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นทุนระดับหลังปริญญาเอก (Post-doc) ในทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลัง ปี พ.ศ. 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563
ผู้สนใจสมัครทุนวิจัยดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและคู่มือการสมัคร
ได้ที่ https://www.thailande.campusfrance.org/en/junior-research-fellowship-program