การเสนอโครงการเข้ารับคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF)

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) โดยขอให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ Continue Reading

มทส. เข้าร่วมประชุมประชุม AUAP Extraordinary Online Executive Board

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Emeritus Chair of AUAP Advisory Council และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Continue Reading

ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021 โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นหานักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด “With wome’s strength and talent, the world Continue Reading