ทุนฝึกอบรม Instrumentation and Process Control ภายใต้ e-ITEC Programme โดยรัฐบาลอินเดีย

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์ ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Instrumentation and Process Control ภายใต้ e-ITEC Programme โดยรัฐบาลอินเดีย ศูนย์กิจการนานาชาติ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร มทส. ที่สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Instrumentation Continue Reading

ขอเชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปีเข้าร่วมโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 23

มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) ขอเชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่สนใจในประเด็นการพัฒนาเขตเมือง เข้าร่วมโครงการ *“ASEF Summer University ครั้งที่ Continue Reading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ศึกษา ณ มทส. เข้าเฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผล Continue Reading

WIPO ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เชิญชวนเยาวชนของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “Climate Change and Climate Action: Mother Earn through Continue Reading

WHO เชิญชวนเสนอชื่อบุคคล องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสาธารณสุข

องค์การอนามัยโลก (WHO) เชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล องค์กร หรือสถาบัน เพื่อเข้ารับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุข ข้อมูลรายละเอียด: https://qrgo.page.link/pYKmz แบบฟอร์มแสดงความจำนง:  https://apps.who.int/gb/awardsเสนอชื่อและส่งแบบฟอร์มโดยตรงให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: Continue Reading

ผู้แทน มทส. เข้าร่วมประชุม WTUN ในฐานะสมาชิกองค์กร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการเข้าร่วมประชุม General Board World Continue Reading