มทส. เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย Asia Technological University Network (ATU-Net) ในการจัดกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022 ในรูปแบบเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ATU-Net International Staff Week 2022 ในการนี้ Continue Reading