มทส. เข้าร่วมประชุมประชุม AUAP Extraordinary Online Executive Board

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Emeritus Chair of AUAP Advisory Council และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Continue Reading