SIT Online Course-Taking Program

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Online Course-Taking Program เพื่อให้นักศึกษา (มทส.)ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนออนไลน์ Continue Reading

ผู้แทน มทส. รับฟังบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ SIT, Japan

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.ชิตพงศ์ Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Camera

ด้วย Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระยะเวลา 1 Continue Reading