ผู้บริหารและนักศึกษา มทส. เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี อุตสาหะ หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จากราชอาณาจักกัมพูชา จำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเยี่ยมเยือนและรับฟังปัญหานักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อิสาน   cr: https://www.rmuti.ac.th/2019/2020/02/20/news2002635/?fbclid=IwAR0UhZfKsMCAXdJBONoVKF_HlZL0YQO3lJop5hDEUHB8BMMt4H5Ya0vHJT4

Mr. Nolan Walker Caissie (right)  and Mr. Judah Daniel Parkes (left) นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก The University of Victoria ประเทศแคนาดา เดินทางมาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนวันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันทั้ 20 ธันวาคม 2562 ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติโดยนางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศุูนย์กิจการนานาชาติ ให้การปฐมนิเทศการใช้ชีวิตในประเทศไทยในเบื้องต้น รวมถึงการประสานการเดินทาง การต่อวีซ่าในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจฯอยู่ในประเทศไทย