ผู้บริหารและนักศึกษา มทส. เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี อุตสาหะ หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จากราชอาณาจักกัมพูชา จำนวน Continue Reading

Mr. Nolan Walker Caissie (right)  and Mr. Judah Daniel Parkes (left) นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก The University of Victoria ประเทศแคนาดา เดินทางมาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ Continue Reading