มทส. เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย Asia Technological University Network (ATU-Net) ในการจัดกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022 ในรูปแบบเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ATU-Net International Staff Week 2022 ในการนี้ Continue Reading

ผู้แทน มทส. เข้าร่วม ITS Appreciation Day

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ITS Appreciation Day ที่จัดขึ้นโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย สรุปผลงานกิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2021 ในรูปแบบ e-Programs ดังนี้  1) Guest Lecture Series on Sustainable Development Goals2) Global Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ College of International Cooperative Education (CICE), HEU Foreign Expert & International Students Apartment Working Space Building Continue Reading

SUT Non-Academic Staff Exchange with UNS, Indonesia

SUT Non-Academic Staff Exchange with Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia on March 10-23, 2019 at    ::: Photo gallery ::: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ณ Universitas Sebelas Maret (UNS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2562 นางวาสนา  คลังกูล  หัวหน้างานธุรการ  ส่วนอาคารและสถานที่ Continue Reading