VIVES University ประเทศเบลเยี่ยมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารจาก VIVES University College ประเทศเบลเยี่ยม เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       Continue Reading

ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria เยือน มทส.

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Mami Schouten ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ Continue Reading

ผู้บริหารและนักศึกษา มทส. เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี อุตสาหะ หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จากราชอาณาจักกัมพูชา จำนวน Continue Reading

มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  รอ. ดร.กนกนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล นำคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับMr. Continue Reading

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy, สหพันธรัฐรัสเซีย หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส.

ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์กิจการนานาชาติได้เชิญ Mr. Andrey Gorchakov, and Mr. Sergey Kulemzin, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Continue Reading