โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ สมัครทุนการศึกษาและวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ทุนทำวิจัยระยะสั้น จำนวน 5 ทุน  บุคลากร มทส. ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่ Continue Reading