โครงการอบรมให้ความรู้ขั้นตอนการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ (MOU)

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันต่างประเทศให้แก่หน่วยงานในระดับสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ โดยการอบรให้ความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติและเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทำ MOU กับต่างประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน Continue Reading