มทส. ส่งนักศึกษา 4 คน เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 4 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา รายชื่อนักศึกษา และรายงานการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. นายธารเทพ ชมสาคร นักศึกษาปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  รายงานการเข้าร่วมโครงการ
2. นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ นักศึกาาปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  รายงานการเข้าร่วมโครงการ
3. นายอรรถพงษ์ สาทะโพน นักศึกษาปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  รายงานการเข้าร่วมโครงการ
4. นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์ นักศึกษาปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  รายงานการเข้าร่วมโครงการ

::: ภาพข่าว ::::


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  (5 เมษายน 2561)

 

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2018 ณ ITS สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 21 กรกฎาคม 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนจาก มทส. จำนวน 4 คน (ไม่เรียงลำดับคะแนน)
1. B5715275 นายธารเทพ ชมสาคร
2. B5722365 นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ
3. B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน
4. B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์

รายชื่อสำรอง จำนวน 4 คน (เรียงลำดับ)
1. B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์
2. B5770724 นางสาวปิยพร วงมณี
3. B5701612 นางสาวสิริปัญโญ พรหมนิล
4. B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง

นักศึกษาผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
รายชื่อคณะกรรมการ
ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
อาจารย์ Daniel Yates สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


(ปิดรับสมัครแล้ว)

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มทส เข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018 ระหว่างวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2561 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) นักศึกษามทส. ป.ตรี/ป.โท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยบางส่วน นักศึกษา มทส. ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการ

 1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561
 2. ส่งเอกสารการสมัครที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
 3. สัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2561
 4. ประการผลตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 คน และรายชื่อสำรอง วันที่ 5 เมษายน 2561

สิ่งทีผู้รับทุนจะได้รับสนับสนุน

 1. ฟรี ค่าลงทะเบียน 1,600 USD คิดเป็นเงินไทย 56,000 บาท*/คน
 2.  ได้รับทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 8,000 บาท/คน
 3.  ค่าประกันการเดินทางต่างประเทศ 1,150 บาท/คน
 4. ฟรี รถรับ-ส่งสนามบิน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์ (ยกเว้น Travel Plan/costs/payment)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรนักศึกษา
 4. ผลการศึกษา (Transcript)

ส่งเอกสารการสมัครที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/WUCuFQ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ (พี่ตี้) โทร 044-224145
Facebook: Cia Sut / Fanpage: CIA SUT