คณะผู้บริหารจาก Fuzhou University มารายงานความก้าวหน้าความร่วมมือและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้แทนจาก School of Economic and Management, Fuzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Prof. CHEN Kejia, Vice Dean of School of Economic and Management, YE Chong, Chair of Logistics Management Department, YANG Chenghu, Logistics Engineering Major Leader, ZHUANG Qianwei, Vice Chair of Logistics Management และ YAN Minru, Lecturer of Logistics Management เข้าพบท่านเจ้าคุณธงชัย ณ วัดไตรมิตร เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์กับ Fuzhou University หลังจากที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและประสานงานร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ คณะผู้แทนจาก Fuzhou University จะทำการสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. ที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาด้าน Logistic Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Fuzhou University ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อีกด้วย