Happy New Year 2019 Party

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Happy New Year 2019 ให้กับนักศึกษานานาชาติที่ศึกษาอยู่ ณ มทส. เพื่อสานสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาต่างชาติ และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงปีใหม่  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีการพบปะ สังสรรค์ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา อาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 130 คน