ทุนการศึกษา Hybrid Twinning Program (HBT) 2019-2020

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Hybrid Twinning Program (HBT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) โดยจะมีการให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษา มทส. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดการที่สำคัญ ตามเอกสารแนบ 1 โดยนักศึกษาจะต้องส่งแผนการทำวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาที่เปิดรับตามรายชื่อ Professor ในเอกสารแนบ 2 ผ่านสำนัก/สาขาวิชาไปยังศูนย์กิจการนานาชาติก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อศูนย์ฯ จะได้รวบรวมส่งไปยัง SIT ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

ทุนนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันและเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา
01_Hybrid Twinning Program Guideline 2019-2020
เอกสารแนบ 1
02_Appendix_2019-2020
เอกสารแนบ 2

 

Credit Photo : https://www.shibaura-it.ac.jp/en/educational_foundation/campus_and_facilities/toyosu.html