ขั้นตอนการทำ MOU

1. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MoU)  รายละเอียด

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ

2. แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ (pdf)   .doc  ทั้งนี้สามารถค้นหาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ที่นี่

MOUAgreementForm-update-10-8-2021

3. ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่างประเทศ (MOU Template) (.doc)   .pfd   แบบตรวจร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้อ้างอิง

SUT_MOUTemplate

4. ร่างหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด (.doc)

ร่างหนังสือมอบอำนาจ-Eng-ศูนย์กิจการนานาชาติ-2021-02-24

5. ร่างหนังสือมอบอำนาจฉบับภาษาไทยส่งที่ปรึกษากฎหมาย ดาวน์โหลด (.doc)

ร่างหนังสือมอบอำนาจฉบับภาษาไทยส่งที่ปรึกษากฎหมาย2-ศูนย์กิจการนานาชาติ2021-02-24