ผู้แทน มทส. เข้าร่วมประชุม WTUN online

World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งเป็นองค์กรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสมาชิก ได้จัดการประชุมประจำปี World Technology Universities Congress 2020 (WTUC2020) ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ในปีนี้ WTUC ได้กำหนดหัวข้อในการอภิปรายไว้ 3 หัวข้อ ได้แก่

    1. Science, Industry and Research
    2. Internationalization, Higher Education Institutes and Working Together 
    3. The UN Sustainable Development Goals, Social Responsibility and our Impact on the World

ซึ่ง อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความเป็นผู้ประกอบการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Socially conscious students: why and how we support the next generation (https://www.youtube.com/watch?v=ifw4mOH3I84&feature=youtu.be)  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Times Higher Education Impact Ranking: an insight from WTUN members  https://www.youtube.com/watch?v=rkH0lupT4Cw&feature=youtu.be)