Online-global Project Based Learning (gPBL)

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.ขอเชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Online-global Project Based Learning (gPBL) จัดโดย Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม 2563 รับนักศึกษาจำนวนจำกัด 10 คน เท่านั้น โดยจะมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่นๆ กว่า 60 คน ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย มองโกลเลีย และญี่ปุ่น

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/2EP5reKidcgAg9Jc7
หรือสแกน QR CODE  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 (เวลา 22.00 น.)

gPBL คืออะไร

กิจกรรมที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากประเทศต่างๆ จับกลุ่มเพื่อประชุมหารือและหาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่คณาจารย์และเครือข่ายองค์กรต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ตั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันในทีม