ขอเชิญนักศึกษามทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาล้ัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2560

โดยนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการได้เพียงแห่งเดียว ดังนี้

1. Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) 
http://www.huhst.edu.cn/en/ ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2521 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ตั้งอยู่ใน Loudi เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ในจังหวัดหูหนานกลางของประเทศจีน   ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

2. Zhejiang Gongshang University 
http://www.zjgsu.edu.cn/english/index.html ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2454 เป็นสถาบันการศึกษาธุรกิจอาชีวศึกษาหางโจว (สถาบันการศึกษาธุรกิจจีนที่เก่าแก่ที่สุด) ในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติเป็นมหาวิทยาลัย ในปี 2547 เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบัน Zhejiang Gongshang University มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงกงฉาง (ย่อเป็น ZJGSU หรือ ZJSU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ดาวน์โหลดใบสมัคร

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กำหนดการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจะประกาศภายหลังปิดรับสมัคร

*นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
**มหาวิทยาลัยเจ้าภาพสนับสนุน ค่าเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าที่พัก ค่าเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 2 สัปดาห์
***มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนับสนุน ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทางระหว่างประเทศ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินภายในประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ  4145  (ศูนย์กิจการนานาชาติ)