คณะจาก University of Paul Sabatier เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ) และ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมหารือกับ Dr. Hélène Roux-de Balmann, Senior Scientist, CNRS และ Dr. Sylvain Galier, Associate Professor of Membrane Processes, Laboratoire de Génie Chimique, Centre national de la recherche scientifique, Université Toulouse Paul Sabatier สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งร่วมดูแลนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มากว่า 10 ปี ได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน  ::: ภาพข่าว :::