คณะผู้บริหาร มทส. หารือความร่วมมือกับ Université de Tours

On 19 February 2018, Prof. Marc Desmet,  Vice-Président Relations Internationales de l’Université François-Rabelais de Tours (Université de Tours) visit SUT to initiate Joint Master Program in School of Animal Production Technology which is the first and only collaboration of UT in Thailand. The Joint Master Program is 2 years program, student study 1 year in Thailand and 1 year in France and will be ready to launch in academic year 2018.

In this occassion Dr. Wittawat Molee, Vice Rector for General Administration, Associate Prof. Dr. Sirichok Jungthawan, Director of Center for International Affairs and Associate Prof.Dr. Pramote Paengkoum, Head of School of Animal Production Technology welcome our honor guest at SUT.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วิทวัส  โมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Prof. Marc Desmet, Vice-Président Relations Internationales de l’Université François-Rabelais de Tours (Université de Tours) ในการเดินทางมาสร้างความร่วมมือในการทำหลักสูตร Joint Master Program สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดย UT มีนโยบายสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียงสถาบันเดียว (มทส.) หลักสูตรสองปีโดย 1 ปี ในไทย 1 ปีในฝรั่งเศส โดยมีแผนส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาสอนจำนวน 6 รายวิชา ใน 1 ภาคการศึกษาระบบทวิภาค โดยโครงการดังกล่าวนี้จะสามารถเริ่มโครงการได้ในปี 2018