ทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดให้ผู้สนใจสมัครรับทุนจำนวน 2 โครงการดังนี้

1. ทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) เป็นทุนเพื่อไปสอน ทำวิจัยหรือดำเนินโครงการด้านวิชาการที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยชาวไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์การสอนหรือการวิจัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี

2. ทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS/JRS-TRF) เป็นทุนวิจัยสำหรับทำวิทยานิพจธ์ที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6 เดือน สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสถานอุดมศึกษาไทย และระยะเวลา 6-12 เดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นแล้ว ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครรับทุนทั้ง 2 โครงการได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ http://www.fulbrightthai.ort/programs/now-open-thai/ ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครทางออนไลน์ภายในเวลา 13.00 น ของวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณสายทิพย์ วอทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 0581-2 ต่อ 107 ในวันเวลาราชการหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tusef@fulbrightthai.org