นักศึกษาจาก Kyushu University มาแลกเปลี่ยน ณ สาขาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyushu University โดยรับ Miss Aira  Kamito มาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการทางด้านเคมีพอลิเมอร์ หัวข้อ Molecular modeling of silk and ionic Liquid ณ สาขาวิชาเคมีเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติได้กล่าวให้การต้อนรับ และนางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้อำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน visitor และให้ข้อมูล เอกสารแนะนำในการใช้ชีวิตอยู่ ณ มทส. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561