นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

จากการที่คณะผู้แทนจาก Fuzhou University ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่ความร่วมมือกับ มทส. ได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. เพื่อรับทุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง (Logistics Engineering) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Fuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศผลการคัดเลือก มีนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 13 คน ได้รับทุนเข้าศึกษา ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน รายชื่อดังนี้

1 นางสาวกวิสรา น้อยประดิษฐ
2 นางสาวมานิตา จำรัส
3 นางสาวญาณิน พละชัย
4 นางสาวสุภารัตน์ ค้างสันเทียะ
5 นางสาวณัชยา สายมายา
6 นางสาวณิชชาภัทร อาภาวศินสุข
7 นายภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์
8 นางสาวณัฐชรี รินสถิตนนท์
9 นายสรวิชญ์ หรดี
10 นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง
11 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง
12 นางสาววิไลวรรณ ราชวงษา
13 นายคุณากร เพ็ชรรัตน์