ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)
2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)
3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)
4. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)
5. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students)
6. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)
7. ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders’ Program (YLP)

นักศึกษา หรือ ผู้สนใจสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html