ผู้บริหาร ศกน. เข้าร่วมต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในกลุ่ม ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และร่วมต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยในกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประชุมร่วม (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563

cr: ภาพถ่ายโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี