ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria เยือน มทส.

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Mami Schouten ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2 และในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา ห้องสมุด สถานกีฬาและสุขภาพ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีดังนี้

1. Miss Mami  Schouten  ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria
2. 
ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดี
4. ผศ.นภาพร จันทร์ฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
5. น.ส.กมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
6. น
.ส.ปรีดาภรณ์ ขอช่วยกลาง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7. 
น.ส.สุมิตรา  วิไชยคำมาตย์  เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ
8. 
น.ส.หทัยกาญจน์ ทองเจริญ   เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ