ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy, สหพันธรัฐรัสเซีย หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส.

ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์กิจการนานาชาติได้เชิญ Mr. Andrey Gorchakov, and Mr. Sergey Kulemzin, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy จาก Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS สหพันธรัฐรัสเซีย มาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ 2(Learning Space 2). อาคารวิชาการ 2

รายชื่อคณาจารย์ที่ร่วมหารือความร่วมมือ และกำหนดการ

20200204110200675