ผู้แทน มทส. เข้าร่วม ITS Appreciation Day

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ITS Appreciation Day ที่จัดขึ้นโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลงานกิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2021 ในรูปแบบ e-Programs ดังนี้ 

1) Guest Lecture Series on Sustainable Development Goals
2) Global Learning Program
3) Researcher and Research Student Enrichment Program


์ซึ่ง รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  Global Learning Program