มทส. ดำเนินกิจกรรมภายใต้สมาชิก WTUN

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก World Technology Universities Network (WTUN) และได้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทุนจากข้อเสนอโครงการ โดย อ. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพื่อเชิญ Dr. Arun Sukumar จาก International Centre for Transformational Entrepreneurship (ICTE), Coventry University, UK มาร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการ WTUN ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 กำหนดการ ดังนี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

(09.00 – 16.00)

หารือในหัวข้อแนวโน้มการทำ Joint Ph.D. และ Certificate
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

(09.00 – 16.00)

Entrepreneurship Research (Research Methods, Issues and Future Research)
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

(09.00 – 12.00)

Entrepreneurship Research and Publication opportunity

โดยการหารือการทำ Joint Ph.D. และ Certificate ด้าน Entrepreneurship ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ Coventry University, UK อีกทั้งความร่วมมือในการส่งนักศึกษาจาก Coventry มาทำหัวข้อโครงงานและ internship ในประเทศไทย ความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย Dr. Arun Sukumar, Lars, ผอ. ศกน., รอง ผอ. ศกน., อาจารย์อดิศักดิ์ (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ), ผศ.ดร.วิภาวี, อ.โชคชัย วนภู

และมีการจัดกิจกรรม “Entrepreneurship Researcher Development” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561  ณ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) อาคารเครื่องมือ 1 (F1)

 

ข่าวโดย : รศ. ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ (ศูนย์กิจการนานาชาติ)