มทส. เยือน Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และ มทส. ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา และจากการหารือโดยผู้บริหารระดับสูงของ ITS กับผู้บริหาร มทส. ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 เพื่อหารือถึงแนวทางในการขยายการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการสร้างความเป็นสากล

    

ทางมหาวิทยาลัยฯ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนกิจการนักศึกษา จึงได้ร่วมดำเนินโครงการจัดทำหลักสูตรความร่วมมือและกิจกรรมระหว่าง SUT-ITS เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้สูงขึ้น โดยคณะเดินทางประกอบด้วย

1) รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
2) Prof. Dr. James R.Ketudat-Cairns หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
3) อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
4) อ. ดร.สิริพร กมลธรรม ผู้แทนสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
5) รศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6) รศ.ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
7) อ.ดร. นรา สมัตถภาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
8) น.ส.จันทนา พรหมศิริ หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
9) น.ส.ทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์ งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
10) นายสรณะ ศรีตะชัย หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาและหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก ITS ประกอบด้วย Prof. Dr. Heru Setyawan, Vice Rector for Academic and Student Affairs, Dr. Eng. Siti Machmudah, Director of Directorate of Academic Affairs, คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด โรงอาหาร ร้านค้าปลีก หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษานานาชาติ การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และรูปแบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ITS ในการดำเนินการด้านหลักสูตรความร่วมมือ การเทียบโอนรายวิชาและเกรด การบริหารงานด้านนวัตกรรม/ต้นแบบ ความร่วมมือกับภาคเอกชนและศิษย์เก่า

นอกจากนี้ทาง ITS ยังได้เสนอโครงการ Staff Mobility One Week Experiences in ITS ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป (non-academic staffs) แลกเปลี่ยน Exchange of Non-Academic Staff เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานในระดับสนับสนุนวิชาการของทั้งสองสถาบัน ที่ผ่านมา มทส. และ ITS ได้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนพัสดุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ฯลฯ

ITS เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะทางของรัฐที่ติดอันดับ Top 4 ของอินโดนีเซีย มีความโดดเด่นในงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์

 

ที่มา : ศูนย์กิจการนานาชาติ