ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาหน่วยงาน

ศูนย์กิจการนานาชาติ จะจัดกิจกรรมสัมมนาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ Service Mind to Service Excellence
ณ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกการติดต่อประสานงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ โทร 093-5673223