สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์จาก Guizhou University, China

Asso. Prof.Li Cuigin (Center) อาจารย์จาก Guizhou University, Chemistry and Chemical Engineering Department เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ the gene expression analysis during food processing chain of Bifidobacerium animals BF052, and the development of its synbiotic products ร่วมกับ Miss Pachamon Pichayajittipong นักศึกษาระดับปริญญาเอกในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.เข็มวิทย์ จันต๊ะมา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562