เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost Up)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost Up) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ
.
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ
– ต้องไม่เป็นนักวิจัย
– เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
– มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้บริการ
.
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ 👈🏻
 Track 1
อุทยานวิทยาศาสตร์ สนับสนุนโครงการที่วิเคราะห์ ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ โดยสนับสนุนไม่เกิน 80% ของค่าบริการ โดยสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งโครงการ
 Track 2
อุทยานวิทยาศาสตร์ สนับสนุนโครงการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในโรงงานต้นแบบ โดยสนับสนุนไม่เกิน 80% ของค่าบริการ โดยสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท ต่อหนึ่งโครงการ
.
 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565
.
ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1TUpgfQwuydCQnISNK6UlJMtjCFWmgzLr
.
ส่งข้อเสนอโครงการกลับมายัง siwaporn.k@sut.ac.th
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศิวพร ขจัดภัย
โทรศัพท์ 044-224818
หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี