โรงเรียน รสว. มทส. จับมือ Myddelton College สหราชอาณาจักร ร่วมพัฒนาหลักสูตรและแลกเปลี่ยนกิจกรรมบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (รสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารัมภ์ บุญมี รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Myddelton College ประเทศสหราชอาณาจักร โดย Mr. John Perry ผู้แทนการรับสมัครประจำภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เสริมศักยภาพภาพครูและนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของ ทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศรีวิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารัมภ์ บุญมี รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. เปิดเผยว่า “ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ กับ วิทยาลัยมิเดลตัน เมืองเดนบายน์ ประเทศเวลส์ สหราชอาณาจักร ถือเป็นก้าวสำคัญของโรงเรียนกับความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับนานาชาติ ในการร่วมวางแนวทางปลูกฝังทักษะชีวิตที่สำคัญของนักเรียนผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจุดประสงค์หลักในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เพื่อการพัฒนากำลังคนเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในยุค Technology Disruption เสริมทักษะเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานและการคิดค้นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้สังคม ซึ่งในภาพรวมการจัดการเรียนการสอนพบว่ามีแนวทางใกล้เคียงกับวิทยาลัยมิเดลตัน สหราชอาณาจักร ทำให้ทั้งสองสถาบันต่างเห็นพ้องกันที่จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ที่ได้ผ่านการบูรณาการให้เข้ากับการพัฒนาตนเองของนักเรียนมากที่สุด

พร้อมนี้ ผู้แทนจากมิลเดลตันได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสร์พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี และห้องปฏิบัติการ Fabrication ของโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ จากการหารือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษาทั้งบุคลากรและนักเรียน เช่น การจัดหาทุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาผ่านการจัดประชุมสัมมนา และการทำ work shop เพื่อเสริมศักยภาพของคุณครู การร่วมทำวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนและแบ่งบันสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษาถัดไป”

 

cr:  http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20200219