ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วม Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021

1. UGRAD 2020 Announcement Thailand

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยในรอบการรับสมัครปี 2020 โครงการเน้นให้ความสำคัญกับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ (Business Administration) การประกอบการ (Entrepreneurship)  และสาขาสะเต็มศึกษา (STEM)  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

นักศึกษา มทส. ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/
ตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2563 เวลา 5.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (ตรงกับเวลา 31 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ในประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก) หรือจากเอกสารที่ได้แนบพร้อมกับอีเมลล์นี้ ดังนี้
 1. ประกาศรับสมัครทุน 2020-2021 Global UGRAD (ภาษาไทย)
 2. ข้อแนะนำการตอบคำถามในสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
 3. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร  สำหรับอาจารย์และผู้สมัคร  (ภาษาอังกฤษ)
  3.1 แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 1 สำหรับอาจารย์ทางวิชาการ
  3.2 แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 2 สำหรับอาจารย์/คนรู้จักส่วนตัว
 4. ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน 2020-2021 Global UGRAD สำหรับคนไทย

  (ภาษาอังกฤษ)

 5. คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย ของทุน Global UGRAD (ภาษาไทย)
ทางมูลนิธิฯ มีข้อแนะนำให้ผู้สมัคร อาจารย์ผู้เขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อ่านเอกสารข้างต้นทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนทำการสมัครหรือเขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาและขั้นตอนการรับสมัครอย่างถูกต้อง
cr : http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/
       FB: Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021