ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021 โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นหานักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด “With wome’s strength and talent, the world will move securely and sustainably” 20210217130701061

photo cr: https://asean.org/launched-underwriters-laboratories-asean-u-s-science-prize-women-2021/