Two SUT’s student to attended the 3rd AUAP-UKM Global Leadership Program 2016

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวญาณิน พละชัย นักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวนวพร ศรีทอง นักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ The 3rd AUAP-UKM Global Leadership Program 2016 ณ Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia ประเทศมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมค่ายผู้นำได้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้นำ การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ในมาเลเซียด้วยระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ::: ภาพข่าว:::