ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ มอบนโยบาย การประกาศเจตจำนงสุจริต ส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ มอบนโยบาย “การประกาศเจตจำนงสุจริต ส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน” ให้กับหน่วยงาน  ได้แก่ ศูนย์กิจการนานาชาติ ส่วนประชาสัมพันธ์  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)

ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาตินำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม