นักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วม Global Student Leadership Camp 2018, South Korea

 

เมื่อวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งนักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific: AUAP)ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2561  ::: ภาพกิจกรรม :::

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

1. นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   รายงานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   รายงานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
3. นายวรวิช โชติพรภากร นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   รายงานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ห้อง C2-107) ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
นักศึกษามีเวลาคนละไม่เกิน 5 นาที ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กรุณามารายงานตัวก่อนเวลา

1 Mr. Woravit Chotphornphamorn
2 Ms. Watchareewan Thamthan
3 Ms. Kiatsuda Chaibut
4 Ms. Fhasai Sangsura
5 Ms. Rattanaporn Arora
6 Ms. Yanisa Konit
7 Ms. Kedkanok Srikaset
8 Ms. Siriwimol Wetjakwen
9 Ms. Phuwisa Manipraphan
10 Ms. Kanokwan Khanrin
11 Ms. Warinthorn Sasukkhawat
12 Ms. Punnapa Terdyotin
13 Mr. Anawin Pechbooranin
14 Mr. Pariwat Aueafueaklang
15 Ms. Napharee Aphichatkul
16 Ms. Chotikan Tungklang
17 Mr. Atthapong Satapon

ศูนย์กิจการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ประกาศรับสมัคร (ปิดรับสมัคร)

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity” ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2561

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน มทส. จะได้รับการสนับสนุนจาก มทส. ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่าประกันการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วน DHC สนับสนุนค่าที่พัก และกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 1-3 ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. หากมีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา
3. ใบแสดงผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript) ขอที่ศูนย์บริการการศึกษา
4. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (recommendation letter)
5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
หมดเขตส่งใบสมัครในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
สัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ) ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร  https://goo.gl/pTHNjs

ข้อมูลทั่วไป Daegu Health College  http://www.dhc.ac.kr/eng

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี FB: Cia Sut