Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส.

SUT is pleased to welcome Professor Joni Hermana, Rector of Institut Teknologi Sepuluh Noperber (ITS), Indonesia and delegates in order to continue our collabotion to develop the Double Degree Program between SUT and ITS

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ Professor Joni Hermana, Rector Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) พร้อมคณะจำนวน 14 ท่าน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเจรจาและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมีศูนย์กิจการนานาชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการต้อนรับในครั้งนี้

กำหนดการและรายชื่อคณะจาก ITS

20181211103817155