NAFRI เยือนและหารือความร่วมมือกับ มทส.

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) สปป. ลาว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผศ. ดร.วิทธวัช โมฬี) ศูนย์กิจการนานาชาติ และกลุ่มวิจัยจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนำโดย รศ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี ผศ. ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) สปป. ลาว นำโดย Director General (Dr. Bounthong Bouahom) Director of Livestock Research Center (Mr. Viengsavanh Pimmachanvongsot) Director of Administration Division (Mr. Sayadath Norasing) และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช)

 

หัวข้อการอภิปรายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง มทส. และ NAFRI ในการร่วมผลิต พัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย ข่าวสาร การฝึกอบรมกับ NAFRI ด้าน Agricultural Technology และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การเข้าถึงเครื่องมือวิจัยขั้นสูงของ มทส. การพัฒนาบุคลากรแบบ Degree และ แบบ Non-degree

การส่งเสริมความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ การร่วมศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดย มทส. มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานในการศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง พืชพื้นที่ราบสูง จะมีการจัดทำแผนพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ UN Sustainable Development Goals (SDG) ในหัวข้อ No Poverty (SDG 1), Zero Hunger (SDG 2), Quality Education (SDG 4)

กำหนดการ
20181220090212135